Extractive Violence on Indigenous Country

Printed Book

Out of stock

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Extractive Violence on Indigenous Country

Sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries

ISBN
9789176016572
Soft cover
126 pages
Published
2017
Language
eng

Kristina Sehlin MacNeil

Price from SEK 350

Samiska studier, no. 8

Denna etnologiska avhandling av Kristina Sehlin MacNeil är en internationell jämförelse som belyser konfliktsituationer och asymmetriska maktrelationer orsakade av extraktivism på urfolks marker. Sehlin MacNeil jämför och kontrasterar två fallstudier som utförts med Laevas cearru (sameby) i Sverige och Adnyamathanha-folket i South Australia.

I avhandlingen, som använder Galtungs våldstriangel som analysverktyg, introduceras begreppet extraktivt våld för att synliggöra det direkta våld mot människor och/eller djur och natur som utvinningsindustrier orsakar, vilket främst påverkar människor med starka kopplingar till sina marker. Det metodologiska ramverket bygger på urfolks- och dekoloniserande metodologier där Respect, Reciprocity och Relationships (respekt, ömsesidighet och att värna relationer) är grundpelare. Forskningen är utförd tillsammans med forskningsdeltagarna i syfte att lyfta problematiken från urfolkens perspektiv. Resultaten visar att det finns kulturellt, strukturellt och extraktivt våld i de asymmetriska maktrelationerna mellan urfolksgrupperna och utvinningsindustrierna samt att urfolkens perspektiv sällan får höras i samråd och konsultationer.